โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163


หมู่ที่ 10 บ้านบ้านหล่อยูง ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง
จังหวัดพังงา 82140
โทร. 0-7658-1493

319276416_476989761232379_3519399569048312236_n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พังงา

1082330095-20131208-214604

 นาง วิสุทธิ์ศรี ยังพงศภัทร
ครูรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่163 เดิมชื่อ ” โรงเรียนวัดหล่อยูง” ตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2453 โดยพันแป้น อัยรักษ์ กำนันตำบลหล่อยูงและราษฎรช่วยกันปลูกสร้างเป็นโรงเรียนชั่วคราว

พ.ศ. 2472 ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนประชาบาล โดยขุนผดุงนิคมเขต นายอำเภอ และนายขำ รอดบุตร กรรมการอำเภอ ให้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลนากลาง

พ.ศ. 2499 ได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นใหม่อีก เป็น โรงเรียนประชาบาล นายอำเภอจัดตั้ง

พ.ศ. 2514 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ก เพิ่ม

พ.ศ. 2517 สร้างอาคารเรียนใหม่ ได้รับเงินสมทบจากมูลนิธิการศึกษามิตรภาพ ไทย- อเมริกา โรงเรียนจึงเปลี่ยนชื่อเป็น ” โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163 “

พ.ศ. 2520 ได้รับงบประมาณสร้าง โรงอาหาร บ้านพักครู งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

พ.ศ. 2522 ทางโรงเรียนร่วมด้วยคณะกรรมการศึกษา กรรมการชุมชน จัดซื้อที่ดิน เนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน และได้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมทบด้วย

ปีต่อๆ มา ได้รับงบประมาณ ซ่อมแซมอาคารเรียน โรงอาหาร ปรับปรุงห้องสมุด และจัดสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่163 หมู่ที่ 10 ถนนเพชรเกษม ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รหัสไปรษณ๊ย์ 82140 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีเนื้อที่ 10 ไร่ 29 ตารางวา

วิสัยทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่163 พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐาน การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีคุณธรรมและความรู้อยู่อย่างพอเพียง รู้จักแสวงหาความรู้ควบคู่การใช้เทคโนโลยี

พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้
2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีทักษะชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ
4. พัฒนาระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
5. ส่งเสริมพัฒนาบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้